Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu www.bankovkar.sk od 1.1.2021

BANKOVKAR s.r.o.
IČO: 53341619
DIČ: 2121367897
IČ DPH: SK2121367897
Od 10.1.2022 sme plátcami DPH.

Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 148794/B

Zodpovedný vedúci:
Martin Kotula
Tel. +421 944 999 568

1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v spoločnosti  BANKOVKAR s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám, ani inak zneužité. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Vybavenie objednávky - splatnosť kúpnej ceny a expedícia objednávky:
V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. 
V prípade bezhotovostnej platby (kartou alebo bankovým prevodom) je kúpna cena splatná najneskôr do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Pokiaľ Predajca v tejto lehote nedostane úhradu na svoj účet, bude objednávka Predávajúcim automaticky zrušená a tovar vrátený do predaja. O zrušení objednávky Predajca vždy informuje Kupujúceho prednostne e-mailom, prípadne telefonicky  - a to na kontakty, uvedené Kupujúcim v rámci registrácie, alebo v rámci objednávky. Za správnosť a úplnosť poskytnutých kontaktných údajov plne a výhradne zodpovedá Kupujúci.


UPOZORNENIE !!!!
V ojedinelých prípadoch sa môže stať, že ste objednali Vašu Eurosouvenír, MemoEuro alebo Gábrišovku, ale pred Vami tú istú objednal niekto iný a nestihli sme ju ešte odpísať zo skladu, alebo ju už fyzicky nemáme. V tomto prípade Vám vyberieme náhradnú s podobným číslom, alebo číslo ktoré nasleduje.

Storno objednávky
Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3.a) Doprava a platba pre Slovensko:

Objednávku je možné vyzdvihnúť aj osobne (platí pre Bratislavu a blízke okolie), ak sa pri objednávaní zadá osobný odber a platba v hotovosti.

Tovar je doručovaný iba prostredníctvom spoločnosti Slovenská pošta a.s., zásielky zasielame zásadne ako doporučenú poštu; ak hodnota zásielky presiahne sumu 99,-€, tak zásielky zasielame ako poistené.

Ak je objednaný tovar na sklade, tak tovar posielame zväčša na ďalší pracovný deň. V ostatných prípadoch Vás budeme informovať o naskladnení objednaného tovaru.

1. Platba kartou alebo bankovým prevodom (24pay) / doporučený list SLOVENSKO:

do  100g =    2,90€
do  500g =    3,20€ 
do 1000g =   4 €
nad 1000g = 4,90€

2. Platba na dobierku SLOVENSKO:


do 100g =   4,90€
do 500g =   5,30€
do 1000g =  5,90€ 
nad 1000g = 6,90€

3. Nákup tovaru nad 100,-€ = poštovné 0€ (platí len pre objednávky zo Slovenska!)

Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy.

Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

3.b) Doprava a platba pre Česko:

Objednávku nie je možné vyzdvihnúť osobne!!!

Tovar je doručovaný iba prostredníctvom spoločnosti Slovenská pošta a.s., zásielky zasielame zásadne ako doporučenú poštu; ak hodnota zásielky presiahne sumu 50,-€, tak zásielky zasielame ako poistené.

Ak je objednaný tovar na sklade, tak tovar posielame zväčša na ďalší pracovný deň. V ostatných prípadoch Vás budeme informovať o naskladnení objednaného tovaru.

1. Platba kartou alebo bankovým prevodom (24pay) / doporučený list ČESKO :

do  100g =    5,50€
do  500g =    7€ 
do 1000g =   10,50 €
nad 1000g = 14€

2. Platba na dobierku ČESKO:


do 100g  =   5,70€
do 500g  =   7,20€
do 1000g =  10,70€ 
nad 1000g = 14,50€

Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy.

Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Zásielka je zvyčajne doručená do pár dní od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

3.c) Doprava a platba pre Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Taliansko, Portugalsko, Belgicko, Portugalsko:

Objednávku nie je možné vyzdvihnúť osobne!!!

Tovar je doručovaný iba prostredníctvom spoločnosti Slovenská pošta a.s., zásielky zasielame zásadne ako doporučenú poštu; pri hodnote nad 100,-€ zásielku poisťujeme, (neplatí pre Nemecko).

Ak je objednaný tovar na sklade, tak tovar posielame zväčša na ďalší pracovný deň. V ostatných prípadoch Vás budeme informovať o naskladnení objednaného tovaru.

1. Platba kartou alebo bankovým prevodom (24pay) / doporučený list do 500 gr. = 7,90€

2. Poľsko - do 100 gr. = 6,90€, poistený list 7,90€

Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy.

Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Zásielka je zvyčajne doručená do týždna od dňa odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

4) Záruka

V zásielke vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom v dĺžke 24 mesiacov.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti na adrese spoločnosti BANKOVKAR  s.r.o.,Nákupná 3,Bratislava,82016. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

  • na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
  • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
  • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
  • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal,
  • na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.

Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

8) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

9) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

AKO POSTUPOVAŤ PRI REKLAMÁCII

V prípade reklamácie zašlite výrobok na adresu – BANKOVKAR s.r.o., Nákupná 3, Bratislava,82016. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený, opravený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš BANKOVKAR.sk

Obchodné podmienky sú platné od 1.1.2021 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.